Granty: Posudky a kritéria hodnocení projektů

12.11.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Ve čtvrtém dílu seriálu o rozsáhlé problematice grantů se pokusíme ještě o něco více vám přiblížit GA ČR, která spravuje finance pro účelové dary a dozvíme se také víc o hodnocení projektů GA ČR, které provádí oborové a podoborové komise.

V rámci seriálů článků na Studentskefinance.cz si postupně osvětlíme problematiku grantů. Na stránce Granty - finanční podpora výzkumu naleznete předchozí články z této série.

Pro členy odborných komisí GA ČR – zpravodaje – je zpracována on-line aplikace pro hodnocení návrhů projektů, která slouží jednak k návrhu externích oponentů grantových projektů, druhak k vypracování hodnocení návrhů projektů. Zde jsou k dispozici soubory kompletních návrhů projektů ve formátu PDF, databáze oponentů, oponentské posudky s hodnocením jednotlivých návrhů a formuláře hodnocení návrhů projektů, které vyplňují zpravodajové projektů. Přístup do aplikace je možný z oficiálních webových stránek GA ČR.


Posudek návrhu projektu


Pro vypracování oponentského posudku na grantové projekty slouží aplikace pro oponenty, ke které se dostaneme též z webových stránek Grantové Agentury ČR. Odborný posudek se vytvoří přímo v aplikaci. Mimo jiné jsou v aplikaci přímo v dotazníkové části formulářů shrnuta základní kritéria pro hodnocení návrhu. Posudky mají několik druhů a to - posudek standardního, postdoktorského, doktorského a bilaterálního projektu, vše najdeme ve formátu RTF.

V této oblasti GA ČR považuje za velice důležité prostudování obecných kritérií hodnocení a dává důraz na maximálně objektivní a kritický přístup! Dalším přísným požadavkem je, že se posudek posléze stává důvěrným materiálem, s jehož závěry může GA ČR seznámit navrhovatele nebo uchazeče pouze při zachování plné anonymity posuzovatele. Za zcela důvěrný materiál považuje i návrh projektu, je doporučeno jeho zničení!


Obecná kritéria hodnocení návrhů projektů


Nyní nahlédneme do několika bodů kritérií hodnocení. První se týká vědecké a praktické hodnoty projektu To znamená jaký přínos bude mít navrhovaný projekt v daném oboru, je-li společensky závažný, má-li význam pro infrastrukturu vědy a techniky a dále, zda jakým způsobem se spolupracuje se zahraničím. V tomto případě řešení návrhu hraje velkou roli navrhovatel a spolupracovníci, kteří mimo jiné posuzují způsobilost navrhovatele řešit projekt a dál základní aspekty návrhu řešení, kdy se zhodnotí, do jaké míry je navrhovaná koncepce řešení ujasněná a propracovaná či byla zvolena adekvátní metodika řešení.
Nepomineme ani kritéria hodnocení postdoktorských a doktorských projektů.


Doktorské projekty agentura hodnotí následujícími kritérii


 • kvalifikace členů vedení týmu 
 • formy a metody jejich působení na studenty
 • aktuálnost, vědecká závažnost
 • odborná úroveň navrhovaného projektu a úroveň zpracování grantové přihlášky
 • vhodnost témat disertačních prací a studijních plánů, jejich návaznost na hlavní záměr a začlenění do projektu
 • přiměřenost plánu pro vědecké řešení projektu, na doplňující vzdělávání studentů DSP (doktorského studijního programu), plánu odborných seminářů a diskusí a zahraničních aktivit studentů DSP (specifikace zahraniční spolupráce)


U kritérií postdoktorských projektů hraje důležitou roli následující


 • dosažená profesionální úroveň
 • perspektiva dalšího odborného růstu navrhovatele
 • odborná úroveň návrhu
 • originalita a původnost
 • úroveň zpracování návrhu projektu
 • očekávané výsledky řešení
 • podmínky pro řešení projektu na navrhovaném pracovišti


Mezi a další kritéria patří


 • reálnost
 • předpokládaná efektivnost vzájemných kontaktů mezi kooperujícími institucemi
 • přiměřenost finančních požadavků
 • úspěšnost doktorského týmu v předchozích letech, především z hlediska úspěšnosti obhajob disertačních prací


Závěrem projde projekt další přísnou kontrolou!


Proběhne další hodnocení a to dílčích (DZ) a závěrečných zpráv (ZZ) opět pomocí webové aplikace obsahující formuláře, které jsou standardizované pro všechny typy grantových projektů. Pro získání podrobností a postupů při řešení je nejjednodušší navštívit web GA ČR.


Kritéria hodnocení závěrečných zpráv


Nakonec našeho třetího dílu se seznámíme s poměrně přísnými kritérii hodnocení závěrečných zpráv, které se týkají oblastí technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských věd. V těchto oblastech se hodnotí dle stupnice vynikající, splněno, splněno s výhradami a nesplněno, které se velice podobají hodnocení na vysokých školách. Každé zhodnocení obsahuje vlastní výsledky, obsahující například předložené publikace, vedoucí k významným inovacím a které jsou doloženy funkčními vzory nebo patenty. V případě zpochybnitelných a problematických poznatků či malé publikační aktivity získá zpráva statut splněno s výhradami a jakmile celý projekt nesplní podmínky deklarovaných záměrů a cílů, chybí jakékoliv významné výsledky či chybí efektivní vynaložení finančních prostředků, není možné získat lepší hodnocení než nesplněno.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.