České granty a naše mezinárodní spolupráce

19.11.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Pátý díl seriálu o grantech a Grantové agentuře České Republiky zaostříme na počínání GA ČR v zahraničí a na její mezinárodní aktivity. Jaké jsou další společnosti zaměřené na účelové dary? Přiblížíme si zlehka programy v zahraničí nebo možnosti spolupráce.

Ostatní články se seriálu o grantech naleznete v sekci Granty - finanční podpora výzkumu.


Jak jsme si stáli v Evropě na začátku tisíciletí?


GA ČR je od roku 1999 členskou organizací European Science Foundation (ESF), což je významná evropská vědecká nadace se sídlem ve Štrasburku a zároveň má Česká republika své zástupce v jednotlivých stálých vědních komisích ESF (Standing Committees). 

Mezinárodní sekce GA ČR zajišťuje distribuci informací českým pracovníkům ve výzkumu a podílí se na výběru témat a pracovišť, které se účastní programů ESF. Spolupráce s ESF poskytuje navázání osobních kontaktů s nejvýznamnějšími představiteli oboru. Umožňují to organizované vědecké konference, semináře a workshopy s mezinárodní účastí.

 

GA ČR je dále členem EuroHORCs (European Heads Of Research Councils) a to od roku 2002. Jedná se o sdružení vedoucích představitelů evropských národních organizací odpovědných za financování výzkumu a organizací provádějících výzkum. V neposlední řadě je třeba zmínit vyhledávání partnerů obdobného zaměření pro navázání spolupráce.

V roce 2004, kdy Česká Republika vstupuje do Evropské Unie, vzniká potřeba vytvořit pracoviště agentury (GAČR), které se bude specializovat na zahraniční oblast. Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří přispívání k zapojení českých vědců do mezinárodní vědecké komunity, podpora kvalitního výzkumu na evropské úrovni nebo spolupráce se zahraničními institucemi, zejména z členských zemí Evropské unie, ale i z jiných zemí pomocí dohod o spolupráci.


Poohlédnutí do minulosti aneb jak jsme smlouvali a podepisovali - bilaterální neboli oboustranná spolupráce


Pro zajímavost a rozšíření informačních obzorů zde uvedu pár historických momentů. V rámci výše zmíněné zahraniční spolupráce byla dne 8. června 2005 v Praze podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi GA ČR a Korea Research Foundation (KRF) - nyní součástí National Science Foundation of Korea (NRF). Následně byla dne 23. ledna 2006 v Bonnu podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi GA ČR a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a 3. listopadu 2008 byla v Praze podepsána smlouva o spolupráci s taiwanskou agenturou National Science Council of Taiwan (NSC). 

Společné projekty umožňují výměnu informací, dovedností a technik v oblastech základního výzkumu, stejně jako vzájemné využití vědeckého zařízení a přístrojového vybavení zúčastněných zemí.

GA ČR stejně jako jednotlivé národní agentury spolupracuje s European Research Council (ERC), evropskou vědeckou radou, která vznikla v roce 2006 jako celoevropská instituce financující výzkum.


ESF – vědci v Evropě sobě…


Evropská vědecká nadace představuje sdružení evropských národních organizací odpovědných za podporu vědeckého výzkumu. Založena v roce 1974, sídlící ve Štrasburku a sdružující 79 členských organizací ze 30 zemí. Členskými organizacemi jsou vědecké instituce, akademie, grantové agentury a jiné. Členskými organizacemi ESF jsou za Českou republiku od roku 1999 Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s Akademií věd České republiky (AV ČR). ESF si klade za cíl zprostředkovat a upevnit kontakty vědeckých pracovníků z různých zemí a podpořit spolupráci na významných projektech.


EUROCORES – evropský program pro kapacity svého oboru…


Jde o program mezinárodní spolupráce vědeckých týmů v rámci tematicky vymezených oblastí. Pro každý rok se vybírá mezinárodním řídícím výborem programu několik vysoce aktuálních, perspektivních a interdisciplinárních témat. Členské organizace ESF se k vyhlášeným tematickým podprogramům připojují za základě svého vlastního rozhodnutí a projekty jsou v rámci jednotlivých podprogramů financovány členskými organizacemi – národními poskytovateli (NP) v členských zemích. V případě České republiky je pro vyhlášené tematické podprogramy národním poskytovatelem Grantová agentura České republiky, která vyhlásí v souladu s platnou legislativou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů EUROCORES daného tematického podprogramu. Doba trvání grantového projektu EUROCORES je většinou 36 měsíců.


Máme v Evropě ještě víc takových odborných seskupení?


Ano! Tak například EuroHORCs (European Heads Of Research Councils) byla založena v roce 1992 jako neformální sdružení národních grantových agentur a obdobných veřejných neuniverzitních výzkumných organizací v členských státech EU. V současné době sdružuje organizace 23 evropských zemí.. Hlavní cíl se zaměřuje na posílení evropského výzkumného prostoru (European Research Area), vzájemná spolupráce národních agentur financujících výzkum a zvýšení počtu a odborných kvalit vědců. Programem sdružení je EURYI – evropská cena pro mladé výzkumné pracovníky (European Young Investigator Awards), to znamená vysoce prestižní program, který je financován prostřednictvím vědeckých a grantových agentur. Zaměruje se na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, kteří získali doktorský titul (Ph.D.) před dvěma až osmi lety a cíl tohoto programu je umožnit perspektivním mladým vědcům vytvořit fungující vědecké zázemí i vlastní tým v rámci vybrané evropské instituce a dále program podporuje mobilitu mladých vědců z celého světa. Grantová agentura ČR se zapojila do programu EURYI 1. září 2005.


A závěrem


Programy ERA-NET, které se zaměřují na koordinaci regionálních a národních výzkumných programů a nejsou určeny pro vědecké a výzkumné pracovníky, ale pro organizace, které jsou zodpovědné za definování, financování, řízení a koordinaci výzkumu (např. ministerstva nebo grantové agentury). Na závěr kladou důraz na dlouhodobou spolupráci.

Vítejme v Evropě plné darů!

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.