Granty v Evropské Unii

27.12.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


V minulých seriálových dílech jsme se podrobně seznámili s fungováním grantové agentury pro Českou Republiku a jelikož jsme součástí Evropské Unie (EU) od 1. května 2004, což je více než šest let, je podstatné prozkoumat také grantové vody našich sousedů za hranicemi.


Toužíte získat grant z Evropy?


V EU se o účelové dary a jejich rozdávání stará Evropská nadace pro vědu (ESF, základní výzkum).

European Science Foundation (ESF) – Evropská vědecká nadace je sdružení evropských národních organizací odpovědných za podporu vědeckého výzkumu a byla založena v roce 1974 se sídlem ve Štrasburku. V současnosti sdružuje 78 členských organizací (vědeckých institucí, akademií, grantových agentur apod.) ze 30 států a zastává roli nezávislé neziskové instituce, jejíž členové dostávají příspěvky z vládních rozpočtů jednotlivých zemí. Úzce spolupracuje s Evropskou komisí v oblasti vědeckých zájmů. Na účasti ve vědeckých programech ESF se za Českou republiku od roku 1999 spolupodílí Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s Akademií věd České republiky (AV ČR). Klade si mj. za úkol zprostředkovat a upevnit kontakty vědeckých pracovníků z různých zemí a podpořit spolupráci na významných projektech. Tato spolupráce má současně umožnit širší využití velkých a nákladných vědeckých zařízení. Jednou z priorit ESF se stalo vymezení nových směrů evropského výzkumu na základě výsledků společného bádání.


Podívejme se na rozpočet ESF… 


Skládá se ze dvou částí. První část tvoří příspěvky jednotlivých zemí, jejichž výše je stanovna na základě výše hrubého domácího produktu (HDP) dané země, kterou se financuje převážně administrativa ESF včetně nákladů na zasedání statutárních orgánů a jednotlivých komisí, dále pak náklady na financování vědeckých seminářů (Workshops) a sítí (Networks). Druhou část rozpočtu tvoří příspěvky členských organizací na programy ESF. Členské organizace platí příspěvky pouze za ty programy, jichž se účastní jejich zástupci (tzv. systém a la carte). Výše příspěvků jednotlivých účastníků se určuje podle rozsahu jejich zapojení v programu opět s přihlédnutím k výši HDP dané země. Zvláštní kapitolu tvoří program EUROCORES, který je přímo financován z rozpočtu jednotlivých členských organizací.Rozpočet ESF činí každoročně 6,6 milionů euro (bez příspěvků na vědní programy a la carte, rozpočtu programu EUROCORES a ESF Research Conferences). Celkový obrat finančních prostředků přesahuje 17 milionů euro.


Financování členství a programů ze strany GA ČR


Náklady na členství České republiky v ESF jsou hrazeny z dotace Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na rok 2006 GA ČR z tohoto fondu čerpala 6 milionů korun.

Výjimku opět tvoří program EUROCORES, kde veřejnou soutěž na jednotlivé podprogramy vyhlašuje GA ČR a kde jsou úspěšné projekty hrazeny přímo z rozpočtu GA ČR.


Organizační struktura ESF 


Hlavním rozhodovacím orgánem ESF je sněm (General Assembly), který se schází jednou za rok a jsou v něm zastoupeny všechny členské organizace ESF. Tento orgán volí prezidenta, generálního sekretáře, členy výkonného výboru a předsedy jednotlivých vědních komisí ESF (tzv. Scientific Standing Committees) a schvaluje zprávy vědních výborů, rozpočet, výdaje, změny ve statutu a přijímání nových členů.

Výkonná rada ESF (Executive Board) se skládá z prezidenta ESF, dvou viceprezidentů, členů rady a generálního sekretáře ESF. Výkonná rada je odpovědná za provádění strategie ustanovené řídícím výborem ESF pod celkovou kontrolou sněmu ESF.

Řídící výbor ESF (Governing Council) se skládá ze zástupců jednotlivých členských zemí. Každá země má jednoho, či v případě Francie, Německa, Itálie a Velké Británie dva zástupce v řídícím výboru. Většina zástupců je současně vedoucím představitelem jedné ze členských organizací dané země. Governing Council ESF je zodpovědný za vytváření, schvalování, řízení akontrolu obecné strategie ESF. Předsedá mu president ESF a jeho jednání se účastní také výkonná rada ESF (Executive Board).

Jednotlivé stálé vědní komise ESF (Scientific Standing Commitees) jsou zaměřeny na příslušné vědní oblasti. Členy těchto vědních komisí jsou vědci nominovaní jednotlivými členskými organizacemi. Komise jsou odpovědné za výběr vědeckých programů a určují vědecko-výzkumné priority. Každá komise si jako užší orgán vytváří ještě tzv. Core Group, v níž jsou členové komise zastupující hlavní obory. V tomto menším počtu pak členové připravují podklady pro jednání vlastní Standing Committee pro daný obor. Standing Committe se schází zpravidla dvakrát až třikrát ročně. V roce 2006 GA ČR a AV ČR po vzájemné dohodě jmenovaly za Českou republiku po jednom zástupci do každé komise.

A co je to hlavní? Pokračování příště… (Granty - finanční podpora výzkumu)

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.