Jak může student kombinovat další příjmy se sirotčím důchodem?

15.04.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Jaké pracovní možnosti má student pobírající sirotčí důchod? Mnoho studentů si přivydělává nebo pracuje při pobírání důchodu. Měli by ale znát pravidla, kterými se nárok na tuto dávku řídí. Můžou se tak vyhnout nepříjemné situaci, kdy onen nárok na sirotčí důchod ztratí.

Aby mělo dítě nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (nebo obou rodičích), tak je nutné, aby byly splněny zákonné podmínky: úmrtí rodiče (osvojitele nebo osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů), současně zemřelá osoba splnila podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu ke dni smrti (nebo daný důchod již pobírala nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu) a dítě je nezaopatřené. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.


Kdy je dítě nezaopatřené?


Dítě splní nárok na přiznání sirotčího důchodu po jednom (nebo i obou) ze svých rodičů, jestliže je splněna podmínka nezaopatřenosti. V § 20 zákona o důchodovém pojištění je uvedeno, že za nezaopatřené dítě se pro důchodové účely považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26 let, jestliže:

 • a) Dítě se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium).
 • b) Dítě se nemůže dítě soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
 • c) Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je dítě neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky až do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.


Praktické příklady


 • Dítě pobírající sirotčí důchod po zemřelém tatínkovi má problémy a v 17 letech ukončí studium na střední škole a bude se registrovat na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Bude nadále pobírat sirotčí důchod? Ano, do 18 let věku.
 • 20letý syn je v evidenci úřadu práce a zemře mu tatínek. Bude mu přiznán nárok na sirotčí důchod? Nebude, protože není splněna podmínka nezaopatřenosti.
 • 24letá studenta denního studia VŠ se vdá. Bude mít nadále nárok na sirotčí důchod? Ano, musí však nadále studovat.
 • 21letý student VŠ pobírající sirotčí důchod přerušil studium a nastoupil do práce, bude mít nárok na sirotčí důchod? Ne. Nástupem do práce nebo zahájením podnikání na hlavní vedlejší činnost zaniká nárok na sirotčí důchod. Jestliže však začne v budoucnu student opět studovat, tak se mu nárok na sirotčí důchod obnoví na základě jaho žádosti podané na místně příslušné OSSZ.
 • 22letá studentka denního studia VŠ otěhotní a porodí dítě. Bude mít nadále nárok na sirotčí důchod? Ano, jestliže bude nadále na škole studovat. Případné delší studium (např. rozložení zkoušek jednoho ročníku do dvou let z důvodu péče o malé dítě) není překážkou v pobírání sirotčího důchodu.


Vydělávat při denním studiu není problém


Při soustavné přípravě dítěte na budoucí povolání není problém pobírat sirotčí důchod a pracovat. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, případně v zahraničí (při splnění podmínek Ministerstva školství). Pokud je dítě mladší 26 let a studuje denní formou na SŠ nebo VŠ, tak může mít během studia neomezený příjem (z práce nebo podnikání) a neztrácí nárok na sirotčí důchod. Každoročně je potřeba odezvat místně příslušné OSSZ potvrzení o studiu.


Jak je to při dálkovém studiu?


Dle § 21 zákona o důchodovém pojištění nemá dítě nárok na sirotčí důchod při dálkovém, distančním, večerním a kombinovaném studiu, je-li dítě v této době výdělečné činné a z tohoto příjmu odvádí sociální pojištění nebo pobíráli v tuto dobu podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci. Kdy lze pobírat sirotčí důchod při dálkovém studiu a mít vlastní příjem?

 • dohoda o provedení práce
  Dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, je upravena v § 75 zákoníku práce. Od ledna letošního roku musí být dohoda o provedení práce uzavřena písemně, jinak je neplatná. Pro jednoho zaměstnavatele lze na základě dohody o provedení práce pracovat maximálně 150 hodin za rok. Lze však během roku pracovat pro více zaměstnavatelů ve stanoveném maximálním rozsahu a nepřijít o sirotčí důchod. Je nutné dát pozor na to, že z dohody o provedení činnosti se již sociální pojištění odvádí. Pracovat na základě dohody o provedení činnosti a pobírat sirotčí důchod není tedy při dálkovém studiu možné.
 • vlastní podnikání
  Dálkově studovat, pobírat sirotčí důchod a být samostatně výdělečně činný lze, pokud zisk ze samostatné výdělečné činnost nepřekročí hranici, ze které je odváděno sociální pojištění. Samostatná výdělečná činnost při studiu je totiž považována za vedlejší činnost. Za rok 2011 tak zisk nesmí překročit částku 59 374 Kč. Současně však bude muset student odvést ze zisku daň z příjmu fyzických osob a zdravotní pojištění.
 • příjem do 2 000 Kč
  Pokud je odměna nižší než 2 000 Kč, tak se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Článek vyšel na Finance.cz

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT