Co je dobré vědět o brigádě na dohodu?

27.07.2015 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Většina studentů si během letních měsíců přivydělává prací na dohodu. Nabízení práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je pro zaměstnavatele výhodné z důvodu jednodušší administrativy a nižšího zdanění u odměny do limitu.

Na základě dohody o provedení práce (DPP) může student během roku pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pro každého z nich však může odpracovat maximálně 300 hodin za rok. „Od roku 2011 musí být i dohoda o provedení práce vždy sjednána písemně, to je potřeba si pokaždé ohlídat, aby se nejednalo o práci na černo, za kterou hrozí vysoké sankce,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. V DPP musí být vymezena doba, na kterou se dohoda uzavírá a sjednaná odměna. Ostatními ustanoveními, jež je vhodné v dohodě vymezit, jsou zejména pracovní úkol, rozsah práce a místo výkonu práce.

Dohody jsou pro zaměstnavatele pružné

Při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nevzniká zaměstnanci mimo jiné nárok na dovolenou či odstupné a zaměstnání lze ukončit rychleji než při práci na standardní pracovní poměr. Nabízení práce na dohodu je tedy pro zaměstnavatele výhodné nejen z důvodu případného nižšího zdanění. Samozřejmě i zde se aplikuje smluvní volnost a je možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem i při práci na dohodu domluvil například na čerpání dovolené.

Výše odměny není limitována

Na základě dohody o provedení práce si student může přivydělat libovolně vysokou částku, vždy záleží na konkrétním smluvním ujednání. Legislativa v tomto ohledu stanoví jediné omezení, a to takové, že odměny vždy musí dosahovat alespoň výše minimální mzdy, jinak vždy záleží na charakteru práce. Dle výše měsíční odměny se ovšem liší zdanění. Jestliže je měsíční odměna z DPP 10 000 Kč a méně, pak se z odměny neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. U odměny nad 10 000 Kč platí povinné pojistné zaměstnanec i zaměstnavatel, přičemž zaměstnanec odvádí 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním zabezpečení, zaměstnavatel pak 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním zabezpečení. Z důvodu nižšího zdanění je tedy v praxi oblíbené uzavírat dohody o provedení práce na takové úkoly, kdy výše měsíční odměny bude do uvedeného limitu.

Prohlášení je možné podepsat jen jednou

I při práci na dohodu o provedení práce mohou studenti podepsat u svého zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani a uplatnit daňové slevy. Někteří studenti si během roku přivydělávají na DPP u více zaměstnavatelů, a to v některých měsících i současně. Podepsat prohlášení poplatníka k dani, známé jako růžový formulář, a uplatnit tedy daňové slevy však mohou pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Každý student má nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně a slevu na studenta ve výši 335 Kč měsíčně. Pro uplatnění slevy na studenta je samozřejmě nutné předložit potvrzení o studiu vydané školou. „Z důvodu uplatnění daňových slev nezaplatí na dani z příjmu studenti nic až do měsíční odměny 11 900 Kč, povinné pojistné by však při odměně nad 10 000 Kč platili,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Výhoda účasti na nemocenském pojištění

Studenti mají vyřešen pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, neboť patří mezi státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát. Studentům proto obvykle nevadí, že mají měsíční odměnu z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, která nezakládá účast na nemocenském pojištění a neplatí z odměny povinné pojistné. Přesto může být výhodné mít měsíční odměnu nad desetitisícový limit. Je-li tomu tak, vzniká účast na nemocenském pojištění a v případě nemoci tak studenti mají nárok na nemocenské dávky, současně se jim tato odpracovaná doba započítává pro důchodové účely. Doba studia po roce 2010 již nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely, proto je dobré s ohledem na výpočet státního důchodu mít vlastní příjem podléhající platbě sociálního zabezpečení (kam je zahnuto též důchodové pojištění).

Studenti a srážková daň

Jestliže student nepodepíše u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a pobírá na základě dohody o provedení práce měsíční odměnu do 10 000 Kč, je mu z ní měsíčně srážena 15% srážková daň. Zaplacenou srážkovou daň ovšem lze dostat od státu zpět, jestliže si student podá daňové přiznání za rok, kdy na dohodu pracoval. Pro vyplnění daňového přiznání za rok 2015 je tedy potřeba, aby si student obstaral potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, které mu na základě dohod v roce 2015 od zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů plynou. „V daňovém přiznání totiž student uplatní základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na studenta ve výši 4 020 Kč, do ročního zdanitelného příjmu 192 400 Kč tak studenti daň z příjmu neplatí a případně sražená daň se jim vrátí,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na dohodu o pracovní činnosti lze pracovat déle

Výhodou práce na dohodu o pracovní činnosti je to, že lze na jejím základě pracovat více než 300 hodin za rok. I pro práci na DPČ však existují jistá omezení. Není na ni například možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá, přičemž uzavřena musí být písemně. Povinné pojistné se z DPČ neplatí, je-li měsíční odměna nižší než 2 500 Kč. Z vyšší odměny se již pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění platí. Dohodu o pracovní činnosti lze zrušit dohodou smluvních stran k jakémukoli dni; jednostranně může být dohoda o pracovní činnosti zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou.


Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: STUDENT