Jak může absolvent vysoké školy přijít o titul

18.07.2018 | , Finance.cz
STUDENT


Absolventi, kteří během studia opisovali, nechali si napsat závěrečnou práci na zakázku nebo třeba podplatili vyučujícího, aby složili obtížnější zkoušku, můžou nově snadno přijít o diplom i o titul. A to i několik let zpětně.

Před pár lety vzniklo podezření, že někteří absolventi plzeňských práv získali magisterský titul nepoctivě. Medializace jejich případu vyvolala tlak veřejnosti na odebírání nemorálně nabytého právnického vzdělání a také k následné novelizaci vysokoškolského zákona. Který zavedl možnost odebrání titulu absolventa. S postupným masovým rozšířením internetu a s ním spojeným zveřejňováním závěrečných prací na webových stránkách škol vypluly na povrch i případy plagiátorství studentů dalších vysokých škol, v poslední době především u ministrů nové vlády.

Dnes už existuje ve vysokoškolském zákoně jasná právní úprava, díky níž může vysoká škola svého absolventa připravit o titul. Jaké jsou podmínky pro odebrání titulu?

Kdo může přijít o titul

V takzvaném řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti může přijít o diplom a titul absolvent ve dvou situacích. V prvním případě tak nastane, pokud bude absolvent odsouzen za úmyslný trestný čin, v jehož důsledku nesplnil podmínky nebo předpoklady pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pokud se škola o tomto odsouzení dozví, může zahájit potřebná řízení k odebrání titulu. Prakticky takovýmto trestným činem může být třeba podplacení zkušební komise.

V druhém případě se jedná o absolventy, kteří úmyslně opisovali či si nechali napsat závěrečnou práci od někoho jiného. Rovněž může jít o absolventa, který úmyslně jednal proti dobrým mravům. Zároveň však v obou případech musí být splněna podmínka, že se ze strany absolventa jednalo o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům, nebo byla jeho chováním narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu.

V druhém případě tedy není nutné rozhodnutí soudu o nezákonném jednání absolventa. Škola může odebrat diplom kvůli opsání závěrečné práce, nebo při soustavném podvádění u zkoušek. Především opisování práce je závažný přečin, který byl dříve velmi špatně odhalitelný. V dnešní době už ale existuje online systém kontroly, který dokáže plagiátorství velmi spolehlivě odhalit. 

Kdy může škola odebrat titul

(foto: Shutterstock)

Jak škola vede řízení s absolventem

Podle nové právní úpravy může škola zahájit řízení se studenty až tři roky zpětně. To znamená, že škola zahájí řízení nejpozději po třech letech od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku nebo do tří let od vykonání státní zkoušky nebo její součásti. Zahájení řízení nebrání ani fakt, pokud státní závěrečná zkouška nebo její součást byla vykonána před novou právní úpravou odebírání titulů.

V řízení sdělí rektorovi své stanovisko přezkumná komise. Rektor pak rozhodne o neplatnosti vykonané státní zkoušky nebo její součásti, čímž absolvent pozbyde vysokoškolské vzdělání v příslušném studiu a akademický titul. Zároveň pozbyde platnosti i diplom a dodatek k diplomu. Proti rozhodnutí rektora se nelze odvolat. Absolvent se však může bránit žalobou u krajského soudu, přičemž titul bude moci užívat až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Ze zákona tak jasně vyplývá, že vysoká škola bohužel nemá právo ze zákona titul odebrat kdykoliv. Je to možné pouze do 3 let od úspěšné obhajoby a závěrečné státní zkoušky.

Další studium po odebrání titulu

Následky pro absolventa jsou samozřejmě neblahé. Kromě toho, že absolvent přijde o titul a diplom, student s odebraným titulem a diplomem bude také vyloučen z případného navazujícího studia.

Nakonec je nutno zmínit, že ačkoli by se mohlo jevit jako logické, že student po zrušení závěrečné zkoušky bude moci složit státní závěrečnou zkoušku v příslušném studijním programu znovu a titul opět získat, zákon s tímto nepočítá. Pouze ve výjimečných případech může rektor rozhodnout, že neúspěšný absolvent může znovu nastoupit do prvního ročníku. Zákon ovšem na druhou stranu nezakazuje, aby si znovunastoupivší student nechal uznat většinu předmětů z původního studia. To už však bude v kompetenci jednotlivých škol.

Autor článku

Helena Zrůstová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: STUDENT