Jak to bude se studiem, sirotčím důchodem nebo brigádami v roce 2011?

20.01.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Kdy máte jakožto student nárok na sirotčí důchod? Má nárok na sirotčí důchod studentka s dítětem, budete jej dostávat při brigádě? Více se dozvíte v článku.

Ze zákona má i v roce 2011 nárok na sirotčí důchod nezaopatřené dítě a to nejdéle do 26 let věku. Kdy se považuje dítě za nezaopatřené? Má nárok na sirotčí důchod studentka s dítětem? Budete dostávat sirotčí důchod při brigádě? Kdy při studiu nemáte na sirotčí důchod nárok?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě do 26 let, jestliže zemřel

  • a) rodič (osvojitel) dítěte nebo
  • b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče,

a současně tato osoba byla poživatelem starobního důchodu nebo invalidního důchodu ke dni smrti nebo ke dni smrti byla splněna podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo dojde-li ke smrti v důsledku pracovního úrazu. Osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.


Jaké studium je přípustné?


Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26 let, jestliže je splněna některá z podmínek § 20 zákona o důchodovém pojištění. Nejčastější podmínkou je, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, případně v zahraničí (při splnění podmínek Ministerstva školství). Dále dítě splní zákonné podmínky pro pobírání sirotčího důchodu, když se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo když je dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.


Kdy lze studovat dálkově a mít sirotčí důchod?


Dle § 21 zákona o důchodovém pojištění nemá dítě nárok na sirotčí důchod při dálkovém, distančním, večerním a kombinovaném studiu, je-li dítě v této době výdělečné činné a z tohoto příjmu odvádí sociální pojištění nebo pobíráli v tuto dobu podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci. Studovat dálkově a pobírat sirotčí důchod lze, pokud v této době nebude mít dítě žádný příjem, nebo bude mít příjem pouze na základě dohody o provedení práce (neplatí se z ní sociální pojištění), dále lze mít třeba jednorázový příjem nižší než 2 000 Kč (v tomto případě se neplatí sociální pojištění, i když je uzavřena dohoda o provedení práce, ze které se jinak sociální pojištění odvádí).


Během brigády máte nárok na sirotčí důchod


V případě, že dítě si během studia přivydělává různými brigádami, tak neztrácí nárok na sirotčí důchod. Je však nutné být neustále studentem střední či vysoké školy dle zákona (§ 21) a být mladším 26 let. OSSZ je však nutné každý školní rok doručit potvrzení o studiu.


Těhotenství během studia


Jestliže studentka pobírající sirotčí důchod během studia otěhotní a porodí dítě, tak může mít nadále při splnění zákonných podmínek nárok na sirotčí důchod. Vzhledem ke starostem spojených s péčí o malé dítě je splnění této podmínky problematické. Studentka musí být mladší 26 let a nadále na škole studovat. Když nebude nadále matka s dítětem studovat, tak nebude mít již nárok na sirotčí důchod.


Sirotčí důchod lze obnovit


V praxi se stává, že student pobírající sirotčí důchod přeruší studium. Přerušením studia a nastoupením do práce nebo zahájením podnikání však zaniká nárok na sirotčí důchod. Když však začne v budoucnu dítě mladší 26 let opětovně studovat, tak se mu nárok na sirotčí důchod opět obnoví. Je však zapotřebí si o sirotčí důchod opět zažádat na místně příslušné OSSZ. Při splnění zákonných podmínek je obnova sirotčího důchodu možná.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT