Otevřená univerzita, otevřená věda

31.08.2012 | , UJEP
STUDENT


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem začala řešit další zajímavý projekt zaměřený na vzdělávání, popularizaci výsledků výzkumu a podnícení zájmu žáků a studentů základních a středních škol o vědu a její výsledky.

1. července se na ústecké univerzitě rozjel díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nevšední projekt plný zábavy a poznávání – Otevřená univerzita, otevřená věda, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044.

Volně navazuje na projekt „To je věda, seznamte se“, který UJEP řešila v minulých letech, a kromě dalších zajímavých popularizačních aktivit přináší i pokračování oblíbené „dětské univerzity“ - Teen Age University.

„Teen Age University má i v novém projektu díky velmi pozitivnímu ohlasu veřejnosti svoje nezastupitelné místo, je však pouze jednou aktivitou z šesti modulů, které Otevřená univerzita nabízí,“ vysvětluje dr. Alena Chvátalová, hlavní řešitelka projektu.

Projekt sleduje dva cíle, které lze velmi obecně označit za popularizační a vzdělávací.

Popularizační program zahrnuje moderní, koncepčně promyšlené prezentace nejnovějších vědeckých a výzkumných výsledků dosažených na UJEP a doplňkově také prezentace vybraných výsledků bádání dosažených mimo univerzitu.

Jeho hlavní aktivity odpovídají myšlence „otevřené univerzity“ (dny vědy, dny otevřených dveří, oborové dny, propagační aktivity VaV na veletrzích vzdělávání) a „otevřené vědy“ (Naučný botanický park, Science Café).

Vzdělávací program tvoří inovativní cyklus přednášek, seminářů a letních škol pro žáky ZŠ a SŠ realizovaný pod hlavičkou Teen Age University při UJEP a vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ podporující rozvoj jejich didaktických dovedností pro zkvalitnění práce s žáky v oblasti vědy a výzkumu.

„Vzdělávacím cílem projektu je podpořit další zájem žáků ZŠ a SŠ, u nichž již existuje vztah k výzkumu a vědeckému bádání, a představit jim tuto práci jako zajímavou alternativu pro jejich budoucí kariéru,“ doplňuje Alena Chvátalová. K jeho naplnění bude přispívat realizace dvou ročníků Teen Age University při UJEP (TAU).

Doplňující aktivitou vzdělávacího cíle bude práce s učiteli ZŠ a SŠ zaměřená na zkvalitnění práce s žáky v oblasti VaV již při výuce na ZŠ a SŠ. Podpůrná aktivita „vzdělávání studentů a pracovníků UJEP“ pak bude realizována s cílem rozvinout kompetence těchto osob v oblasti šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Šest modulů projektu Otevřená univerzita, otevřená věda:

1) Popularizace výsledků UJEP v oblasti věd a výzkumu:

a) „Dny vědy“ zaměřené na popularizaci badatelských výsledků UJEP. Zacíleny jsou na veřejnost projevující zájem o VaV.
b) „Oborové dny“ zaměřené na popularizaci badatelských výsledků UJEP v konkrétních vědních oborech. Zacíleny jsou na veřejnost projevující zájem o obor - aktivity z oboru (přednášky, workshopy, oborové jarmarky aj.).
c) „Dny otevřených dveří“ zaměřené na popularizaci výsledků tvůrčí činnosti získaných ve spojení se studiem. Půjde o popularizaci studentských výsledků dosažených při řešení diplomových, disertačních prací, studentských grantů, při stážích studentů ve výzkumných institucích apod.
d) „Popularizace badatelských výsledků UJEP na veletrzích vzdělávání“(např. na Gaudeamu v Brně) - jako takové budou multiplikovat dopad na žáky a studenty i mimo ústecký region.

2) Naučný botanický park

Cílem aktivity je přispět k popularizaci výsledků nejnovějšího bádání v biologických a ekologických oborech. V jejím rámci se předpokládá realizace relevantních popularizačních (seznamujících a vzdělávacích) aktivit, a to v prostředí nově vybudovaného botanického parku.

Vlastní vytvoření Naučného botanického parku UJEP má za cíl zvýšit vzdělávací hodnotu pozemku a skleníků při katedře biologie Přírodovědecké fakulty UJEP a vytvořit příznivější podmínky pro využití těchto prostor k prohloubení zájmu o VaV činnost v biologii a ekologii, a to jak u žáků ZŠ, SŠ, VOŠ a studentů UJEP, tak i u veřejnosti. Za tím účelem bude existující venkovní expozice doplněna o rostliny a zařízení (např. přírodní učebny) tak, aby zde mohly probíhat nové atraktivně koncipované popularizační aktivity cílené na relevantní zájemce o VaV činnost v biologických a ekologických oborech.

Nově koncipovaný botanický park bude mít charakter přírodní zahrady s naučnou stezkou, jejíž součástí bude expozice domácích listnatých dřevin, jehličnanů, květnatá louka, sad tradičních i méně obvyklých ovocných stromů a keřů, včelnice s kolekcí včelařsky významných bylin i dřevin, vodní plocha a mokřad, kolekce vybraných skupin užitkových rostlin. Nedílnou součástí parku budou úkryty a obydlí pro živočichy a učebny v přírodě. Ročně se zde předpokládá návštěvnost až 2 000 osob.

3) Café Nobel

Tato aktivita spočívá v setkávání vědců a veřejnosti nad daným tématem v neformálním prostředí kaváren, klubů apod. Podle zavedeného schématu se jedná o cyklus populárně naučných přednášek podle zájmu doplňovaných moderovanými diskusemi. Více: http://cafenobel.ujep.cz/

4) Teen Age University

Realizace Teen Age Univerzity při UJEP (TAU) je postavena na simulaci průběhu akad. roku a charakteru VŠ studia (přihlášky, zápis, imatrikulace, „studium“ ve vybraném programu, promoce). Cílem jednotlivých programů je nabídnout zájemcům o VaV v různých oborech možnost podrobněji se seznámit s vědeckými poznatky a podnítit jejich zájem o VaV. V rámci tohoto konceptu TAU se bude pro přihlášené zájemce o VaV z řad žáků ZŠ a SŠ realizovat:

a) mladší TAU - semestrální aktivita pro mladší žáky (8-12 let), cyklus cca 8 tematicky různorodých přednášek, dílen či seminářů prezentujících poznatky VaV z různých vědních disciplín,
b) starší TAU - celoroční či semestrální programy pro starší žáky ZŠ a SŠ (13 let a více) tvořené širokou nabídkou oborově zaměřených programů v různých org. formách (semináře, práce v laboratořích, workshopy atd.) dle výběru zájemců (např. Moderní biologie),
c) letní TAU - letní školy, včetně velmi žádaných příměstských forem, diferencované pro žáky ZŠ a SŠ (např. letní škola chemie). Více: http://open.ujep.cz

5) Vzdělávání pedagogických pracovníků

Tato aktivita sestává z koncepčních, oborově zaměřených vzdělávacích programů tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol orientovaných na prohloubení didaktických dovedností v oblasti seznamování žáků s výsledky VaV. V aktivitě se předpokládá využití různorodých organizačních forem (průběžný cyklus přednášek, seminářů, workshopů, dílen, letních škol atd.). Cílem je naučit učitele prezentovat žákům ZŠ a SŠ atraktivní a neotřelou formou (byť v rámci standardní výuky) vědecko-výzkumnou činnost a motivovat je k hlubšímu zájmu o tuto problematiku.

6) Vzdělávání studentů a pracovníků UJEP v oblasti šíření výsledků VaV do praxe

Cílem této aktivity je vytvořit, resp. prohloubit u studentů a pracovníků UJEP potřebné propagační a marketingové schopnosti nezbytné pro efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje do společnosti. Obsahem aktivity jsou čtyři paralelně organizované přednáškové cykly vedené odborníky na oblast řízení výzkumu a vývoje. Ty budou probíhat v průběhu akademického roku a budou mít roční periodicitu.

Více o projektu:
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=104215

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.