ČVUT v Praze získalo téměř 40 milionů korun na popularizaci vědy a výzkumu

09.11.2012 | , ČVUT
STUDENT


Od června 2012 řeší České vysoké učení technické v Praze projekt s rozpočtem téměř 40 milionů korun zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu. Hlavním cílem projektu, financovaného z Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), je systematicky a atraktivně propagovat výsledky vědy a výzkumu nadaným žákům základních škol a studentům středních škol. Projekt umožní vytvořit systémové nástroje pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje pro studenty a žáky a získat nové talenty pro vědu v technických oblastech s cílem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Naším cílem je propagace vědy a výzkumu ČVUT mezi žáky a studenty a dát jim možnost ještě na škole poznat vědecko-výzkumnou činnost. V průběhu trvání projektu seznámíme žáky a studenty s principy výzkumné práce a zapojíme je do projektů, které na ČVUT řešíme. Chceme podchytit talenty, vzbudit u nich zájem o vědu a připravit je na další působení v této oblasti na vysokoškolské úrovni,“ řekla projektová manažerka Ing. et Bc. Venuše Heřmanová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

ČVUT si dlouhodobě uvědomuje význam propagace vědy a výzkumu s cílem motivace a rozvoje nadaných jedinců v oblasti vědy a výzkumu v technických disciplínách, jako je elektrotechnika, strojírenství, biomedicínské inženýrství, doprava, telekomunikace a telematika. Projekt Popularizace vědy a výzkumu ČVUT je důležitým a logickým krokem v tomto směru. “Pokud zájem o vědecko-výzkumné aktivity nebude rozvíjen už na základních a středních školách, nebudou studenti dostatečně připraveni na přechod do dalších etap studia, ve kterých se vědecko-výzkumná činnost již očekává. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je vést samostatnou práci studentů na technických výzkumných projektech,” doplňuje hlavní odborný garant projektu prof. Peter Kneppo z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti druhého stupně základních škol a všech ročníků středních škol ve věku 12 až 19 let. Při zapojení 40 škol to představuje přibližně 20 000 studentů. Aktivně se do projektu zapojí přibližně 2000 studentů. Další cílovou skupinou jsou studenti bakalářského studia Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. V souvislosti s uvedenými cílovými skupinami projektu budou použity moderní komunikační prostředky, jako jsou sociální sítě, YouTube a interaktivní mikrosites.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit. Konkrétními aktivitami tak zvané Junior Akademie je celoroční kroužek, doplněný o exkurze, samostatné vědecko-výzkumné projekty, soutěže, letní výzkumný tábor a vědecký zážitkový pobyt v Praze, a to vše pro celkem 100 studentů ze třech jičínských a dvou pardubických škol. Více o této aktivitě najdete na webu http://www.juniorakademie.cz/

V rámci druhé klíčové aktivity byl vytvořen interaktivní portál vědomostní soutěže pro technicky orientované žáky základních a středních škol. Soutěž obsahuje vypracování on-line testu a zpracování projektu (prezentace) na vybrané téma z oblasti technických oborů. Portál je dostupný na http://www.go2fel.cz/. Do 1. ročníku soutěže „Science Face“ je stále možné se zapojit. Současně budeme u mládeže cíleně podporovat zájem o studium technických oborů - naši lektoři budou prezentovat atraktivní výsledky vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit ČVUT na vybraných středních školách po celé ČR mimo Prahu. Bližší informace najdete na http://www.go2fel.cz/informace/pro-stredni-skoly/.

Třetí klíčová aktivita nabídne středoškolákům z celé ČR mimo Prahy zapojení do experimentů a psaní popularizačních článků uspořádáním 8 intenzivních seminářů pro celkem 140 studentů, po kterých bude následovat systematická individuální práce s talentovanými žáky a studenty. Písemné výstupy této aktivity budou zveřejněny široké veřejnosti prostřednictvím interaktivního publikačního portálu na bázi MediaWiki.

Cílem čtvrté klíčové aktivity je vyvinout a v praxi nasadit populárně-naučný cyklus vzdělávání žáků a studentů v oblasti principů a postupů vědecké práce jako i ochrany duševního vlastnictví. Realizovány budou motivační semináře, vědecké workshopy, diskuse s odborníky a letní školy. Celkově se do aktivity zapojí 150 studentů z celé ČR mimo Prahu.

Pátá klíčová aktivita je realizována v Ústeckém kraji a zaměřuje se na propagaci vědecko-výzkumné práce ČVUT v oblasti logistiky a managementu dopravy, letecké dopravy a její bezpečnosti, inteligentních dopravních systémů, využití telematiky v dopravě a plánování pozemních komunikací. Do aktivity budou zahrnuty střední školy v tomto kraji, součástí je i pořádání Letních dopravních škol v Děčíně na pracovišti FD ČVUT. Více o této klíčové aktivitě najdete na http://dopravanasbavi.cz/

V rámci šesté klíčové aktivity bude vytvořen interaktivní multimediální webový portál pro popularizaci vědy a výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství a podpory výuky. Konkrétně se jedná o oblasti konstrukce biomedicínských přístrojů a zařízení, zejména aplikované elektrotechniky a optoelektroniky, programování a informačních technologií, virtuální instrumentace a automatizace a mobilních zařízení. Součástí portálu budou populární články a novinky z oblasti moderních technologií ve vědě a výzkumu jako i výukové materiály, instruktážní videa a podpůrné materiály ke studiu. Více najdete koncem listopadu 2012 na http://popular.fbmi.cvut.cz/

Sedmá klíčová aktivita se zaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem je proškolit 12 studentů, kteří se naučí aplikovat základy metodiky výzkumné práce a budou tak motivováni pro další výzkum během následného vzdělávání.

V rámci osmé klíčové aktivity budou věda a výzkum z oblasti biomedicínské a klinické techniky popularizovány na dnech otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT formou zapojení návštěvníků do reálných experimentů na jednotlivých pracovištích vědeckých týmů fakulty. Mladí návštěvníci si tak vyzkouší během jednoho dne mnoho zajímavých experimentů z takových oblastí, jako jsou biotelemetrické systémy, nanokompozitní a nanokrystalické materiály pro implantologii a biomedicínu, nanosensory pro biomedicínu, interakce XUV záření s biologickými objekty, nekonvenční umělá plicní ventilace, kvantifikace hodnocení rehabilitačního procesu, hodnocení zdravotnických prostředků, nové trendy v medicíně katastrof, vyhodnocení okamžité polohy očí, hlavy, končetin a těla v klinické praxi a pacientská simulace. Vytvořeno bude osm propagačních videozáznamů o 8 vědeckých týmech, které budou zároveň představovat jednotlivé vědecké projekty a zaměření fakulty ve vědě a výzkumu populárně naučnou formou.

V rámci deváté klíčové aktivity – Popularizace vědy a výzkumu prostřednictvím pořadů v ČT – vznikne cyklus dokumentárních pořadů o nejnovějších poznatcích z vědy a výzkumu na ČVUT. Každý z dílů pořadu bude prezentovat poznatky nejnovějšího technického výzkumu, především takového, na kterém se podílejí studenti. Komentátory, průvodci a spoluautory jednotlivých dílů budou sami studenti. Cyklus pořadů bude uveden ve vysílaní České televize.

Aktivity projektu, který potrvá od 1. června 2012 do konce dubna 2014, budou probíhat ve všech krajích ČR kromě Prahy.

Prezentaci projektu najdete na http://esf.fbmi.cvut.cz/21
Název projektu: Popularizace vědy a výzkumu ČVUT
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0021

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Autor článku

 

Články ze sekce: STUDENT