Známé neznámé vysoké školy

25.06.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Znáte systém vysokého školství v ČR? Už jsme tu psali o distančním vzdělávání, kombinovaném a prezenčním studiu, padly zmínky o soukromém, veřejném i státním vysokém školství a také o studijním programu bakalářském, magisterském a doktorském. Co jsou to ale neuniverzitní vysoké školy?

Jak funguje systém VŠ?

Podle definice vysoké školy se jedná o vzdělávací instituci, která je právnickou osobou poskytující terciární vzdělávání. Jde o nejvyšší článek vzdělávací soustavy, kdy studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Vysoká škola jako jediná instituce má právo udělovat akademické tituly a může být reprezentována univerzitním a neuniverzitním typem. Na vysoké škole učí především profesoři a docenti. Kromě nich mohou vyučovat a vést semináře odborní asistenti nebo jen asistenti či lektoři.

Základní akademická práva a svobody

 • svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby
 • svoboda výuky, otevřenost různým vědeckým názorům, metodám a uměleckým směrům
 • svoboda volby zaměření v rámci studijního programu a svoboda vyjadřovat vlastní názory ve výuce
 • právo členů akademické obce volit akademické orgány
 • právo používat akademické insignie a konat akademické obřady

Neuniverzitní vysoké školy

Jednoduše řečeno univerzita má vedle funkce vzdělávací i významnou funkci vědecko-badatelskou.

Na neuniverzitním typu vysoké školy se však uskutečňují jen bakalářské studijní programy, popř. i magisterské programy. Člení se pouze na katedry, nikoliv na fakulty.

Neuniverzitní vysoká škola získala ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy s tím rozdílem, že nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.

Studium na většině VŠ neuniverzitního typu v ČR musí student hradit, jsou tedy soukromé. Nicméně dvě výjimky, které spadají pod veřejné VŠ, se v ČR také najdou. Představíme si je v následujících řádcích...

Veřejné vysoké školy obecně

Veřejné vysoké školy zřizuje a ruší zákon a v ČR je 26 veřejných vysokých škol, kdy většina z nich patří do univerzitního typu VŠ, pouze Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická Jihlava je neuniverzitní. Veřejné vysoké školy financují především dotace ze státního rozpočtu a dalšími zdroji jejich financování mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů obcí nebo výnosy z doplňkové činnosti a dary.

Orgány veřejné vysoké školy jsou:

 • akademický senát
 • rektor
 • vědecká rada
 • disciplinární komise
 • správní rada
 • kvestor

Veřejná neuniverzitní VŠ no.1 - Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vznikla 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v ČR a zároveň je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Její poslání se projevuje v aplikované vzdělanosti, poskytování různorodosti studijních programů zaměřených na potřeby regionálního trhu práce, poskytování pestré nabídky celoživotního vzdělávání a pomáhání kulturnímu rozvoji regionu.VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského typu a kurzy celoživotního vzdělávání.

Slovo polytechnická bylo převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. Tato VŠ vyhlásila druhé kolo příjimacího řízení, proto neváhejte a zjistěte víc podrobností na stránkách školy. Přihlášky můžete podávat do 22. 7. 2013!

Veřejná neuniverzitní VŠ no.2 - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická se stala doposud nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice a vznikla dne 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat studijní programy magisterské a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost. Škola se věnuje výzkumu a vývoji, nikoliv vědě, takže klade důraz na profesní zdatnost základního a středního managamentu s odpovídajícími jazykovými znalostmi a praktickými dovednostmi. Poskytuje bakalářské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.