Nový občanský zákoník posiluje práva nezletilého

19.08.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Nový občanský zákoník s účinností od ledna příštího roku zavádí mnohé instituty s cílem respektovat autonomii i vůli člověka a dbát jeho přirozených práv. Z hlediska života studenta nebo nezletilého se nabízí několik možností, jak posílit svá práva v oblasti právního jednání před dovršením osmnácti let.

Plná svéprávnost v právním jednání je navázána na dosažení zletilosti. Zletilost je podmíněna dovršením osmnáctého věku života, sňatkem nebo, jak jsme si uvedli v minulém článku, přiznáním svéprávnosti, tzv. emancipací, která představuje jednu z novinek nového občanského zákoníku.

Čtěte také: Na vlastních nohou od šestnácti?

Vedoucím po základní škole

Čas od času slýcháme v médiích nebo od známých, že nějaký mladík, který teprve studuje střední školu, již řídí vlastní firmu, podniká a dosahuje úspěchu, kterého nedosahují věkem „zkušení“ dospělí. V současné právní úpravě pro případ snahy nezletilého samostatně vykonávat výdělečnou činnost nebo provozovat svůj podnik (od roku 2014 terminologicky obchodní závod) je situace poměrně komplikovaná a nezletilý je vázán na svého zákonného zástupce, tedy rodiče.

Nový občanský zákoník mimo jiné umožňuje, aby zákonný zástupce prostřednictvím souhlasu soudu udělil nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti. Takto se nezletilý stane způsobilým k jednáním, která jsou s touto činností spojena. Je vám šestnáct let, jste úspěšní např. v IT, rozumíte sami podnikatelskému prostředí více než vaši rodiče, avšak nejste plně svéprávní. Nové zákonné ustanovení bude nabízet možnosti, jak vše ulehčit. Zákonný zástupce může svůj souhlas následně odvolat pouze opětovně s přivolením soudu.

Bez práce nejsou koláče?

Nezletilý, který za prvé dovršil patnáctý rok života a za druhé ukončil povinnou školní docházku se může zavázat k výkonu závislé práce, tedy např. k pracovní smlouvě dle zákoníku práce. V daném ohledu navazuje nový občanský zákoník na současnou úpravu. V rámci nezletilých mladších patnácti let nebo nesplňující podmínku ukončení povinné docházky je závislá práce samozřejmě zakázána. Avšak s určitou výjimkou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti.

Nesouhlas rodičů

Přestože nezletilý splní výše uvedené podmínky patnácti let a ukončení školní docházky, může zákonný zástupce, tj. zejména rodič rozvázat pracovněprávní vztah nezletilého. A to v případech, kdy nezletilý nedovršil šestnácti let a pokud je to v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.

Celkově můžeme shrnout, že ve věku od šestnácti do osmnácti let nový občanský zákoník nabízí nezletilým značné možnosti „osobní svobody“ v právním jednáním. Jedná se sice o instituty, které vyžadují po nezletilém obrátit se na soud, ale rozhodně se jedná o posílení práv nezletilého.

Články ze sekce: STUDENT