Rodiče, kde jsou moje úspory?

03.09.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Myslíte si, že rodiče mohou s majetkem svého dítěte nakládat zcela volně a bez zákonného omezení? Zákon o rodině a občanský zákoník stanovují pravidla při správě jmění dítěte, které nejsou pouze „nevymahatelnými“ ustanoveními zákona, ale pevně stanovenými pravidly, jak si představíme v jednom soudním rozhodnutí.

Vztahy mezi rodiči a dětmi nemusí být vždy z finančního hlediska jenom „soubojem“ o výši kapesného. Správa majetku dítěte je vymezena zákonem o rodině v ustanoveních o rodičovské zodpovědnosti, kdy účelem zákona bylo vždy chránit zájmy dítěte. V jednom soudním rozhodnutí si zaměříme na případ, který může potkat mnoho středoškoláků a může mít velmi významné následky pro budoucí život dítěte.

S péčí řádného hospodáře

Dítě zdědilo značný majetek, např. v dědickém řízení? Jmění dítěte jsou rodiče povinni spravovat s péčí řádného hospodáře. Výnosy z majetku dítěte lze využít nejprve pro jeho výživu a až následně přiměřeně pro potřeby rodiny. Přičemž majetková podstata u dítěte může být dotčena pouze v případě, že by ze strany rodičů vznikl nezaviněně hrubý nepoměr mezi majetkovými poměry dítěte a rodičů, tedy osob výživou povinných. Příkladem může být situace, kdy rodiče žijí na hranici chudoby a hrozí vystěhování do ubytovny, přičemž dítě zdědilo sbírku uměleckých děl značné hodnoty. Jakmile dítě dosáhne zletilosti, rodiče odevzdají dítěti spravované jmění a zletilé dítě může do jednoho roku o skončení správy majetku požádat rodiče o podání vyúčtování ze správy jmění. Jsou-li majetkové zájmy dítěte ohroženy, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který podléhá dohledu soudu.

Občanský zákoník stanovuje, že v případě, kdy rodiče jsou povinni spravovat majetek dítěte a nejedná se o běžnou záležitost, je nakládání s majetkem podmíněno souhlasem soudu.

Výpověď stavebního spoření

Otec nezletilé vypověděl smlouvu o stavebním spoření, která byla uzavřena ve prospěch nezletilé, kdy se jednalo o částku cca 100.000,- Kč. Otec si vyplacené finanční prostředky ponechal a plně využil pro svou potřebu. Následně byl veden soudní spor mezi nezletilou a spořitelnou, jelikož se nejednalo o běžnou záležitost nakládání s majetkem dítěte, přičemž výpověď smlouvy o stavebním spoření měla být podmíněna souhlasem soudu. Soud prvního stupně žalobě vyhověl, avšak odvolací soud žalobu zamítnul, tudíž byl spor řešen až u Nejvyššího soudu.

Bezdůvodné obohacení

Nejvyšší soud shledal, že výpověď stavebního spoření po pěti letech není běžnou záležitostí při nakládání s majetkem nezletilé a k učinění výpovědi byl nutný souhlas soudu. Otec nezletilé se tedy bezdůvodně obohatil na úkor spořitelny, jelikož peněžní prostředky na účtu vedeném stavební spořitelnou jsou v jejím majetku až do splnění dalších zákonných podmínek.

V situaci, kdy dítě zvažuje své možnosti přihlášek na vysokou školu a počítá s naspořenými penězi ze stavebního spoření, by výpověď stavebního spoření a využití finančních prostředků pro jiné účely byla značnou životní komplikací.

K tématu si taktéž přečtěte:
Finanční plán na studia
Stavební spoření jako pravidelný dar dítěti


Využitá a citována judikatura: Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.zn.: 33 Cdo 2912/2008 ze dne 23. 2. 2011 dostupný na www.nsoud.cz

Články ze sekce: STUDENT