Jak se bránit šikaně

23.12.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Se šikanou na základní nebo střední škole se setkal nejeden žák a student. V některých případech je šikana natolik negativním jevem a přerůstá v otevřené násilí a psychický teror, který může zanechat celoživotní následky. Jaké formy obrany proti šikaně mohou studenti a jejich rodiče využít? Co praví nový občanský zákoník?

Prevence proti šikaně na školách v mnoha případech selhává a studenti jsou dlouhodobě vystaveni ponižujícímu jednání ze strany agresorů. Právní řád naší republiky nabízí několik možností, jak se jí bránit proti agresorovi, a to zejména, je-li agresor již zletilý. Dopouští se šikany na střední škole již zletilý student, který je tedy plně svéprávný? Možnosti přímé aplikace zákonných ustanovení proti agresorovi z hlediska náhrady škody a ochrany osobnosti jsou mnohem snáze aplikovatelné.

K tématu rovněž: Školní úraz a práva studentů

Česká školní inspekce a zřizovatel školy

V případě projevů šikany ze strany ostatních studentů je kromě oznámení této skutečnosti třídnímu učiteli vhodné ihned upozornit ředitele školy. Nastane-li z jejich strany nečinnost nebo přehlížení šikany, pak lze doporučit obrátit se stížností a s žádostí o prošetření šikany na zřizovatele školy nebo Českou školní inspekci. Česká školní inspekce má povinnost dle školského zákona prošetřit jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.

Trestní odpovědnost

Přerůstá-li šikana v natolik agresivní jednání, že došlo např. k ublížení na zdraví, lze zvažovat rovněž trestněprávní odpovědnost agresora, a to zejména s ohledem na vážnost způsobené újmy na zdraví. Trestní odpovědnost dle trestního zákoníku nastává dovršením patnáctého roku života. V případě, že student nebo rodič zvažuje podání trestního oznámení, měl by konzultovat s odborníkem na trestní právo pro zjištění šancí na úspěch a případnému postupu v trestním řízení z pohledu oběti trestného činu.

Odškodnění újmy

Proti zletilému agresorovi, který způsobil újmu na zdraví šikanovanému studentovi, se lze obrátit s požadavkem na odškodnění újmy na zdraví. Poškozený student může požadovat odškodnění bolestného, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy, která může zahrnovat i psychickou nebo citovou újmu. Rovněž může poškozený požadovat i další nároky odškodnění, např. případnou věcnou škodu, náklady spojené s léčením apod.

Šikanovaný student může taktéž zvažovat uplatnění nároku odškodnění nemajetkové újmy z hlediska ochrany osobnosti, kdy nový občanský zákoník stanovuje: Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.

Problematika šikany na školách je trvalým jevem a nešvarem našeho školství. Poškození studenti a jejich rodiče, kteří se rozhodnou proti šikaně bojovat, by se měli obrátit na zkušené právníky, případně odborné poradny, kde jim pomohou zorientovat se v právních možnostech obrany proti šikaně, které v plném rozsahu nemůže tento článek dostatečně obsáhnout.

Články ze sekce: STUDENT