Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Studenti a sirotčí důchod

Jednou z podmínek nároku na sirotčí důchod je nezaopatřenost dítěte (studenta). Za nezaopatřené se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (dále též v případě, zjednodušeně řečeno, pokud se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, ev. vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů).

Výše sirotčího důchodu

Výše základní výměry sirotčího důchodu je stejná pro všechny důchody a činí 2 170 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry:

  • starobního důchodu nebo
  • invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.
ČSSZ vyplácela ke 30. 6. 2010 celkem 48 528 sirotčích důchodů a průměrná výše tohoto důchodu činila 5 162 Kč.

Student hodlá během studia provádět výdělečnou činnost

Výdělečná činnost vykonávaná v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění nebrání pobírání sirotčího důchodu pouze u prezenčního studia. Naopak, v případě dálkového či kombinovaného studia při současném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění sirotčí důchod poskytovat nelze.

U všech typů studia lze však při pobírání sirotčího důchodu vykonávat takovou výdělečnou činnost, která nezaloží účast na důchodovém pojištění. Například účast na pojištění nikdy nezaloží dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu (pokud příjem v kalendářním měsíci nedosáhne částky 2 000 Kč), případně zaměstnání, které nemělo trvat ani netrvalo alespoň 15 kalendářních dnů.

Prezenční studium na vysoké škole

Považuje se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání pro účely zákona o důchodovém pojištění, a takové dítě se považuje za nezaopatřené, i kdyby bylo při takovém studiu výdělečně činné v rozsahu zákládajícím účast na důchodovém pojištění. Účast na důchodovém pojištění je přitom (až na určité výjimky, které tvoří např. osoby samostatně výdělečně činné) závislá na účasti na nemocenském pojištění.

Distanční studium na vysoké škole

Považuje se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění pouze v případě, že dítě v době takového studia není výdělečně činné a ani v této době nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Kombinované studium na vysoké škole

Je-li při kombinovaném studiu na vysoké škole poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo vykonávána výdělečná činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění, nelze kombinované studium na vysoké škole po celou dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti či po celou dobu takové výdělečné činnosti považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání. Po celou tuto dobu tedy není splněna podmínka soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání a dítě (studenta VŠ) nelze považovat za nezaopatřené.

Sirotčí důchod v případě přerušení studia

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Příklad: Student oznámil ČSSZ ukončení studia a sirotčí důchod mu byl v červenci zastaven. Od října však bude pokračovat v dalším studiu na jiné vysoké škole. Bude mít nadále nárok na sirotčí důchod?
Zahájením studia od října dochází tedy zpětně k situaci, kdy nárok na pozůstalostní dávku nezanikl. Nadále pokračuje, a to až do dosažení 26 let, popřípadě do ukončení studia. Sirotčí důchod náleží i za dobu prázdnin. K uvolnění výplaty a zpětnému doplacení postačí zaslat ČSSZ dopis s žádostí o uvolnění výplaty sirotčího důchodu a potvrzení o studiu, které vydá nová vysoká škola.

Při obnově sirotčího důchodu platí, že výše procentní výměry obnoveného důchodu nesmí být nižší než výše procentní výměry, která náležela ke dni zániku předchozího nároku na sirotčí důchod.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo