Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Uznání zahraničního vzdělávání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání doloženého vysokoškolským zahraničním diplomem rozhodují:


Uznávání v rámci České a Slovenské republiky

Platnost vysokoškolských diplomů vydaných ve Slovenské republice se řídí Dohodou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice č. 33/2001 Sb.m.s., ze které vyplývá, že diplomy vydané vysokými školami ve Slovenské republice se uznávají v České republice za rovnocenné. Zároveň platí, že všechny doklady o vzdělání uvedené v této Dohodě platí na území České republiky a na území Slovenské republiky bez dalšího úředního ověření.


Ministerstva

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol)
  - rozhoduje o vysokoškolském vzdělání, pokud tak vyplývá z dvoustranných mezinárodních smluv o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, které má Česká republika uzavřené s:
  • Afghánistánem (č. 111/1982 Sb.) – Česká republika požádala o její vypovězení. Na základě této smlouvy jsou uznávány pouze diplomy a doklady o vědeckých hodnostech v humanitních, přírodních, společenských vědách, v oblasti techniky, zemědělství a veterinárního lékařství.
  • Bulharskem (č. 43/1983 Sb.) – Česká republika je v přípravném řízení o její vypovězení,
  • Slovinskem a Republikou Bosna a Hercegovina (č. 89/1991 Sb.),
  • Maďarskem (č. 92/2005 Sb.m.s.),
  • Polskem (č. 122/1991 Sb.) – v procesu ratifikace je nová smlouva
  • některými zeměmi bývalého Svazu sovětských socialistických republik – Gruzií, Moldávií, Turkmenistánem a Tádžikistánem (č. 123/1973 Sb.)
 • Ministerstvo obrany
  - rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra
  - rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb.

Veřejné vysoké školy

V případě, že Česká republika není vázána některou z výše zmíněných mezinárodních smluv (kdy rozhodují ministerstva) rozhodují veřejné vysoké školy.

O uznání rozhodne ta veřejná vysoká škola v České republice, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.

V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost veřejné vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo.


Žádost o uznání zahraničního vzdělání

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je třeba písemně požádat.

K žádosti je nutné připojit:

 • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia.
 • Případně se připojí (požádá-li o to ministerstvo nebo veřejná vysoká škola):
  • originál nebo úředně ověřenou kopii tzv. “dodatku k diplomu”,
  • doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  • doklad o náplni vysokoškolského studia.
Doklady musí být legalizovány, tzn. pravost podpisů a otisků razítek a skutečnost, že je vysoká škola uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která vysvědčení vydala a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak).

V případě potřeby se připojí úředně ověřený překlad těchto dokladů, který provede úřední překladatel.

V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v akreditovaném studijním programu, který uskutečňuje veřejná vysoká škola v České republice.


Zamítnutí

V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není ve státě, v němž má sídlo, uznávána jako vysoká škola, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou i ministerstvy.


Uznání

Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, žadatel obdrží rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání, jehož přílohou je osvědčení potvrzující rovnocennost se vzděláním získaným absolvováním odpovídajícího typu studijního programu na veřejné vysoké škole v České republice; případně i osvědčení práva užívat přiznaný zahraniční titul.

Veřejná vysoká škola nebo příslušné ministerstvo musí vydat rozhodnutí do 30ti dnů od podání žádosti, která má veškeré náležitosti. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena.

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat odvolání, pokud o uznání rozhodovala veřejná vysoká škola nebo rozklad, jestliže o uznání rozhodovalo ministerstvo (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra) jako prvoinstanční orgán.
O odvolání může rozhodnout veřejná vysoká škola (v případě, že odvolání vyhoví) nebo odvolání postoupí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako odvolacímu orgánu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pak o odvolání rozhodne – buď odvolání vyhoví nebo potvrdí rozhodnutí veřejné vysoké školy.
O rozkladu rozhodují vedoucí ústředního orgánu státní správy, tj. ministři.

Zdroj: MŠMT

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo