Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Přihláška a přijímací řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu vysoké škole. V přihlášce uchazeč vždy uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky. Cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství.


Přihláška na VŠ

Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné nebo elektronické přihlášky ke studiu vysoké škole nebo fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program. Rozsah údajů obsažených v přihlášce stanoví vysoká škola nebo fakulta.

Většina vysokých škol a fakult využívá jednotného formulářePřihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok ……/…………v bakalářském nebo magisterském studijním programu”, jehož vydavatelem je SEVT.

V informačních brožurách vysoká škola nebo fakulta uvádí, zda se přihláška podává na jednotném formuláři, či má svou vlastní přihlášku a které kolonky musí uchazeč vyplnit, a jaké přílohy doložit.

Některé vysoké školy umožňují podat přihlášku i elektronicky. Pokyny k vyplnění elektronických přihlášek jsou uvedeny na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol nebo fakult.


Rozhodnutí o přijet

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí ke studiu orgán určený vnitřním předpisem.
 
Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
 
Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.


Zápis do studia

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vysokou školou.


Organizace studia

Studium je členěno zejména na semestry, ročníky nebo bloky. Každý semestr, ročník nebo blok sestává z období výuky a zkoušek a z období prázdnin. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a jeho začátek stanoví rektor.

Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou

  • průkaz studenta,
  • výkaz o studiu (zapisují se zejména studijní předměty a výsledky zkoušek),
  • vysokoškolský diplom,
  • doklad o vykonaných zkouškách,
  • doklad o studiu,
  • dodatek k diplomu.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo