Jak se bránit proti poplatku za delší studium

11.06.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Mnohým studentům se stává, že jim je vyměřen poplatek za delší studium. Někdy v důsledku neinformovanosti ani netuší, že k něčemu takovému může dojít. Často je poplatek vyměřen po právu a musí se zaplatit, ale jsou i případy špatně vyměřených poplatků, proti kterým se lze úspěšně bránit. A při troše šikovnosti to zvládnete i bez advokáta.

Pokud studujete déle, než je standardní doba studia plus jeden rok, vyměří vám škola poplatek za delší studium. To znamená, že například běžné tříleté bakalářské studium musíte stihnout do čtyř let, potom již platíte. A platíte automaticky poplatek na další půl rok, i kdybyste přetahovali studium jen o pár dní.


Čtěte také

Vysoké školy zřejmě účtují protizákonné poplatky
Za co vybírají vysoké školy nezákonně peníze


Na co si dát vždy preventivně pozor

Ohledně vyměřování poplatků existuje několik skutečností, které si málokdo uvědomuje a na které je třeba upozornit, jelikož mohou způsobit, že budete platit dřív, než si myslíte. Za prvé musíte počítat s tím, že doba studia se vám počítá již ode dne zápisu do studia, nikoli až od začátku semestru nebo akademického roku. Tento den zápisu může předcházet dni začátku semestru i o několik měsíců.

Další podstatnou informací je, že se do odstudované doby studia započítávají i všechna předchozí neúspěšně ukončená bakalářská a magisterská studia. Pokud jste se tedy zapsali na školu a studium jste ukončili již po několika dnech, těchto několik dní se vám odečte pak na každé další škole, kam nastoupíte. Pokud někde studujete dva roky, školu nedokončíte a nastoupíte na tříleté bakalářské studium, pak vás čeká placení již po dvou letech studia. Následně máte i kratší čas na studium magisterské, neukončené studium se totiž bude započítávat pokaždé.

Vaše možnosti v případě vyměření poplatku

Bylo-li vám doručeno rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za delší studium, mějte na paměti, že bránit se proti němu právní cestou můžete jen do třiceti dnů od doručení. Poté již nezbývá než zaplatit. Během těchto třiceti dnů lze požádat o přezkoumání rektora. V žádosti o přezkoumání se můžete domáhat zrušení poplatku nebo snížení. Zrušit poplatek musí rektor v případě, že byl vyměřen protizákonně nebo v nesouladu s vnitřními předpisy školy. Poplatek vám rektor obvykle sníží, pokud doložíte svoji tíživou sociální situaci, máte dobré známky, reprezentujete školu atp. Například na Univerzitě Karlově se můžete domoci i odložení termínu splatnosti poplatku. Také zde existuje zajímavý institut zvaný podmíněné prominutí poplatku, který se poskytne každému, kdo podá žádost o přezkoumání. Ten způsobí, že nemusíte platit, pokud do termínu splatnosti poplatku úspěšně dokončíte studium. Podrobnosti u jednotlivých vysokých škol se dočtete v jejich vnitřních předpisech.

Pokud se domníváte, že byl poplatek vyměřen nezákonně a chcete se domoci jeho zrušení, musíte v žádosti o přezkum uvést, v rozporu s kterým předpisem (zákonem nebo vnitřním předpisem školy) byl vydán. V žádosti o přezkoumání můžete napadnout nejrůznější nedostatky v odůvodnění rozhodnutí děkana. Můžete například zjistit, že poplatek nebyl vyměřen na správné období. Nedostatkem v odůvodnění je i skutečnost, že z něj není jasně poznat, proč byl poplatek vyměřen – přičemž nestačí pouhé vyměření poplatku s odkazem na zákon a statut školy. Měli byste mít v odůvodnění přesně napsáno, od kdy do kdy studujete, jaká neúspěšná studia se vám do odstudované doby započítala a kde tyto informace škola zjistila. Chybou v rozhodnutí je i jeho vydání později než 90 dní před splatností poplatku. Jakmile něco z výše vyjmenovaného naleznete, vytkněte to v žádosti o přezkum a šance, že bude rozhodnutí zrušeno, se zvýší.

V žádosti o přezkum nezapomeňte uvést údaje o sobě a jasně vyznačte, proti kterému rozhodnutí brojíte a čeho se domáháte. Žádost adresujte orgánu, který rozhodnutí vydal.

Pokud nebudete spokojeni s rozhodnutím rektora o vaší žádosti, můžete se obrátit na Krajský soud (v případě pražské školy na Městský soud v Praze) se žalobou. Obracejte se vždy na krajský soud v jehož obvodu má sídlo orgán, který rozhodoval prvoinstančně (tedy zpravidla děkan fakulty).

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT