Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Práva a povinnosti studentů

Zákon o vysokých školách ve svých ustanoveních jednoznačně vymezuje práva a povinnosti studentů.

Práva studentů

Následujícím výčtem zákon stanovuje, na co má student má právo:

 • studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,
 • výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu,
 • výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli,
 • konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,
 • zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,
 • navrhovat téma své bakalářské, diplomové, rigorózní nebo disertační práce,
 • používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými vysokou školou,
 • volit a být volen do akademického senátu, pokud byl akademický senát zřízen,
 • na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu.

Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen.

Povinnosti studentů

Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního programu a studijního a zkušebního řádu. Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí.

Student je dále povinen:

 • hradit poplatky spojené se studiem a uvést skutečnosti rozhodné pro jejich výši,
 • hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování,
 • dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance vysoké školy k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.

Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v předchozím výčtu vzniká studentovi povinnost nahradit vysoké škole náklady, které jí tím způsobil.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo